Reklamy | 15 czerwca 2009 13:28   dodajdo

Świat reklam dla dzieci

Jednym z najbardziej efektywnych rodzajów reklamy dla dzieci jest reklama telewizyjna. Żadna inna forma reklamy nie dociera tak intensywnie do dziecka, jak właśnie ta z telewizyjnego ekranu. Dzięki bogatym środkom technicznym ma duże możliwości sterowania wyobraźnią widza. Zestawiając ze sobą różne elementy treściowe, wykorzystuje fabułę, symbole, muzykę, perswazję słowną, bazuje na emocjach. Reklamy telewizyjne ze względu na atrakcyjną formę przekazu prezentowanych w nich treści są niewątpliwie jednym z najciekawszych przekazów medialnych wybieranych przez dzieci. Z jednej strony reklama wpływa na podejmowanie wielorakiej formy aktywności dziecięcej, staje się źródłem inspiracji, rozważań na temat funkcjonowania we współczesnym życiu. Z drugiej jednak strony dostarczają one błędnych informacji i negatywnych wzorów zachowań, nakłaniają do zbytniej koncentracji na sobie, swoich potrzebach oraz przeżywania emocji, które nie są korzystne dla rozwoju małego dziecka. Przekazy reklamowe są uproszczone, a stosowana w nich argumentacja ma charakter jednostronny. Ukazywane są tylko pozytywne cechy reklamowanych produktów lub usług. Nawet, gdy w reklamowanych przekazach jest mowa o jakimś problemie, to tylko po to, aby natychmiast wskazać sposoby jego rozwiązania, oczywiście za pomocą proponowanych towarów lub usług. Ten rodzaj przekazu jest bardzo dobrze przyjmowany przez dzieci, ponieważ nie wymaga wysiłku umysłowego. Reklama właściwie całkowicie pozbawiona jest dwuznaczności i kontrowersji w tej warstwie, w której zawarte jest przesłanie, co odbiorca ma myśleć i robić. Jednostronny charakter reklamy wyraża się również w tym, że przeważają w niej pozytywne aspekty ukazywanych zjawisk i procesów. Świat przekazów reklamowych jest kolorowy i przyjazny człowiekowi, a ludzie mili i uczynni. Najbardziej widoczną reakcją jest zadowolenie. Kłopoty i smutki mogą być tylko wstępem czy niezbędnym tłem dla wszechobecnego zadowolenia. Właściwie są one głównie po to, aby na zasadzie kontrastu jeszcze bardziej wzmocnić wrażenie dominacji pozytywnych stanów ducha. Powielany jest tu najbardziej lubiany przez masowego odbiorcę schemat przekazu, posługujący się fabułą: od baśni aż do filmów, gdzie różne perypetie bohaterów kończą się dobrze. Ten schemat jest w sposób naturalny dobrze zrozumiały i przyjmowany przez dzieci. Dzieci na ogół nie zdają sobie sprawy z tego, że reklama jest przekazem perswazyjnym, służącym przede wszystkim osiągnięciu celów rynkowych. Rozrywkowy lub edukacyjny charakter tych przekazów ma znaczenie drugorzędne i spełnia wobec celów rynkowych rolę służebną. Reklama informuje o towarze, usłudze albo firmie, robi to jednak jednostronnie, ukazując tylko pozytywne strony. Negatywne aspekty przemilcza. Reklama poszerza wiedzę na temat produktu, czyni to jednak w odniesieniu do danej firmy, natomiast w mniejszym stopniu informuje o produkcie rozumianym gatunkowo, niezależnie od tego, jaka firma go wytwarza. Dzieci są z reguły nieświadome tego, że reklama ma perswazyjny, a czasem nawet manipulacyjny charakter. Wytłumaczyć dzieciom ten fakt nie jest łatwo, ponieważ trzeba byłoby się odwoływać do zagadnień rynkowych albo psychologicznych zawiłości procesu oddziaływania. Dziecko jest ważnym odbiorcą reklamy, ponieważ można je łatwiej przekonać, a poza tym wyuczone i wpojone reakcje stają się z czasem nawykiem lub ustalonym zwyczajem. Na podstawie: Smółka L., Wpływ reklamy telewizyjnej na język dziecka. (w:) Językowy obraz świata dzieci i młodzieży. Ożdżyński J., Kraków 1995. Dyczewski L., Rodzina, dziecko, media. Wydawnictwo Kaudium, Lublin 2005.

Dodaj komentarz